ALGEMENE INZENDVOORWAARDEN

Winefield’s Auctioneers Amsterdam

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inzendingen en iedere afgifte van roerende zaken bestemd voor verkoop ter veiling door WINEFIELD’S AUCTIONEERS. Door ondertekening van de veilingovereenkomst verklaart inzender zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door nadrukkelijke vermelding op de veilingovereenkomst.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. veiling: de verkoop bij opbod van roerende goederen in het openbaar;
  2. kavel: de te veilen roerende zaak of samenstelling van roerende zaken;
  3. inzender: degene, die aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS de kavel ter veiling aanbiedt;
  4. limiet: het tussen WINEFIELD’S AUCTIONEERS en de inzender overeengekomen

minimale bedrag, waarvoor de kavel door de veilingmeester toegewezen mag worden;

  1. veilingovereenkomst: het formulier dat dient tot bewijs van afgifte van één of meerdere kavels.

Artikel 1

1.1. Inzender machtigt WINEFIELD’S AUCTIONEERS de kavel ter veiling te verkopen met inachtneming van deze veilingvoorwaarden.

1.2. WINEFIELD’S AUCTIONEERS zet zich er voor in de kavel in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens inzender de kavel te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de inzender afgesproken limiet ligt.

Artikel 2

2.1. Inzender verklaart volledig bevoegd te zijn over de kavel te beschikken en WINEFIELD’S AUCTIONEERS schadeloos te zullen stellen indien WINEFIELD’S AUCTIONEERS mocht worden gehouden tot afgifte van de kavel aan een derde met een beter recht.

2.2. Inzender is jegens WINEFIELD’S AUCTIONEERS volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die worden opgeroepen door enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door inzender aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van der ter veiling aangeboden kavel.

2.3 Indien WINEFIELD’S AUCTIONEERS een kavel verkoopt waarvan nadien blijkt dat deze is vervalst, dan is WINEFIELD’S AUCTIONEERS gerechtigd om de verkoop ongeldig te verklaren en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS terug te betalen in de valuta van de betreffende veiling.

Artikel 3

3.1. WINEFIELD’S AUCTIONEERS is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling de kavel ter verkoop zal worden aangeboden.

3.2. WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen kavel mededelingen te doen en daarvan afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.

Artikel 4

4.1. WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft het recht de kavel in een veiling niet te verkopen indien het hoogst geboden bedrag naar de mening van de veilingmeester te laag is.

4.2. WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft het recht de kavel in een veiling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van WINEFIELD’S AUCTIONEERS komt.

4.3. WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft het recht een in een veiling onverkocht gebleven kavel met inachtneming van de met de inzender overeengekomen condities na de veiling onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip opnieuw te veilen.

Artikel 5

5.1. In afwijking van Artikel 4 is inzender gerechtigd een in een veiling onverkocht gebleven kavel terug te nemen tegen voldoening van door WINEFIELD’S AUCTIONEERS reeds gemaakte en overeengekomen kosten.

5.2. Indien inzender een kavel na de uiterste inname datum van een voorgenomen veiling terugtrekt is inzender aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS vergoeding van gederfde commissies, 20% opgeld en van gemaakte en overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 6

6.1. Inzender machtigt WINEFIELD’S AUCTIONEERS onherroepelijk de koper van de geveilde kavel toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen een jaar na veilingdatum naar genoegen van WINEFIELD’S AUCTIONEERS zodanige gebreken in de kavel of in de omschrijving aantoont dat de koper, indien deze hem ten tijde van de veiling bekend waren geweest, van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.

6.2. Inzender machtigt WINEFIELD’S AUCTIONEERS onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en de kavel terug te nemen indien de koper van de kavel in gebreke is terzake van diens met de koop verband houdende betalingsverplichtingen.

6.3. In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit Artikel geldt de kavel als onverkocht en is inzender verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS terug te betalen.

Artikel 7

Inzender heeft recht op de bij verkoop van de kavel gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:

7.1. a) Commissie: Voor wijnen aangeboden ter verkoop in Amsterdam geldt een aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS verschuldigde commissie van 10% over de hamerprijs, mits anders overeengekomen met de inzender, waarvan getuige in de ondertekende veilingovereenkomst.

b) Illustratiekosten: Deze kosten zijn voor rekening van WINEFIELD’S AUCTIONEERS, tenzij anders overeengekomen met de inzender, waarvan getuige in de ondertekende veilingovereenkomst.

c) Transportkosten: Transportkosten zijn voor rekening van WINEFIELD’S AUCTIONEERS tenzij anders overeengekomen met de inzender, waarvan getuige in de ondertekende veilingovereenkomst. Transport wordt aangeboden bij een door WINEFIELD’S AUCTIONEERS nader te bepalen minimum waarde van de ingebrachte kavels.

d) Verzekeringskosten: Voor verzekering tegen verlies of beschadiging van de kavel wordt door WINEFIELD’S AUCTIONEERS een vaste kostenopslag van 1,5% over de hamerprijs gebracht. De verzekering beperkt zich tot goederen die zich in het veilinghuis of in de opslagplaatsen van WINEFIELD’S AUCTIONEERS bevinden en geeft dekking tot aan het bedrag waarover de kostenopslag wordt berekend.

e) Overige kosten: Eventuele overige kosten worden slechts in rekening gebracht voor zover dit door WINEFIELD’S AUCTIONEERS nadrukkelijk met de inzender is overeengekomen.

f) Belastingen: De door WINEFIELD’S AUCTIONEERS in rekening gebrachte commissie, verzekeringskosten en overige kosten zijn inclusief BTW.  De overeengekomen taxaties en limieten kunnen indien van toepassing worden vermeerderd met de kosten van accijns worden afgetrokken van het uiteindelijke veilingresultaat.

g) Indien een item wordt aangeboden in Singapore zullen wij de schattingen in Singapore Dollars als volgt bepalen, lage, hoge en limiet waarde worden vermenigvuldigd met de op dat moment geldende wisselkoers. Daarnaast zal er 10 SGD per fles bij opgeteld worden om in de duties te kunnen voorzien. Deze duties zullen op het veilingresultaat van de hamerprijs in SGD worden afgehaald.

Artikel 8

8.1. Inkoopverklaring ten behoeve van de BTW voor ingebrachte kavel: Inzender verklaart dat de geveilde kavel in het geheel geen vooraftrek BTW heeft genoten en in verband met de levering aan de koper geen BTW verschuldigd is en dat WINEFIELD’S AUCTIONEERS bij levering aan de koper de margeregeling toepast.

Artikel 9

9.1. Het betalingsverkeer van de door WINEFIELD’S AUCTIONEERS te houden veilingen loopt uitsluitend via de Stichting Derdengelden Registerveilinghouder WINEFIELD’S AUCTIONEERS.

9.2. De inzender heeft geen recht op betaling van de opbrengst van een verkocht kavel dan nadat de koper aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 10

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen inzender en WINEFIELD’S AUCTIONEERS is Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.