Algemene kopersvoorwaarden Winefield’s Auctioneers

Artikel 1: Definities
In deze algemene handelsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. (Aspirant)koper: de wederpartij van WINEFIELD’S AUCTIONEERS. b. Bieding: een door een (aspirant)koper voor een kavel of een combinatie van kavels geboden bedrag. c. Consument: een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. d. Kavel: een of meer roerende zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild. e. Koopprijs zijnde de hamerprijs: het bedrag van de hoogste bieding plus 22% voor schriftelijke, telefonische of biedingen gedaan in veilingzaal. (of zoveel meer of minder als WINEFIELD’S AUCTIONEERS voorafgaand aan de veiling kenbaar maakt) als opgeld voor WINEFIELD’S AUCTIONEERS. Op LIVE online biedingen is een opgeld van 22% van toepassing. Dit opgeld is inclusief BTW. f. Toewijzing: de verklaring van WINEFIELD’S AUCTIONEERS aan de (aspirant)koper waardoor de koopovereenkomst tot stand komt, houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de koopsom aan hem is toegewezen. g. Veiling: de openbare verkoop van roerende zaken. h. Verkoper: WINEFIELD’S AUCTIONEERS of degene die WINEFIELD’S AUCTIONEERS opdracht geeft tot het veilen van een kavel of een combinatie van kavels.

Artikel 2: Toepasselijkheid; overeenkomstige toepassing algemene verkoopvoorwaarden
2.1 Deze algemene veilingvoorwaarden gelden voor iedere door WINEFIELD’S AUCTIONEERS gehouden veiling en iedere (aan)bieding en iedere overeenkomst in dat kader tussen WINEFIELD’S AUCTIONEERS en de (aspirant)koper. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 De aan deze algemene veilingvoorwaarden gehechte algemene verkoopvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS, gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam onder nummer 34244725 zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten waarop deze algemene veilingvoorwaarden van toepassing zijn verklaard. Indien en voor zover de algemene verkoopvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS strijdig zijn met deze algemene veilingvoorwaarden prevaleert het bepaalde in deze algemene veilingvoorwaarden.

2.3 Elke (aspirant)koper geeft door het deelnemen aan een veiling te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene veilingvoorwaarden en de algemene verkoopvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS .

Artikel 3: Algemene Bepalingen
3.1 WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft het recht onjuistheden in door of namens haar gedane mondelinge en schriftelijke uitlatingen en (al of niet tijdens een veiling) gemaakte fouten te corrigeren, zonder dat daaraan door (aspirant)kopers enig recht kan worden ontleend.

3.2 WINEFIELD’S AUCTIONEERS kan, naast deze algemene veilingvoorwaarden, bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing verklaren. Bijzondere veilingvoorwaarden zullen voor de veiling, althans voor de veiling van de kavel(s) waarop zij betrekking hebben, aan de op de veiling aanwezigen ter kennis worden gebracht. Indien en voor zover bijzondere veilingvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS strijdig zijn met deze algemene veilingvoorwaarden en/of de algemene verkoopvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS, prevaleert het bepaalde in de bijzondere veilingvoorwaarden.

3.3 (Aspirant)kopers dienen zich voor aanvang van de veiling door WINEFIELD’S AUCTIONEERS te laten registreren en zich op een behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke kunnen zij door WINEFIELD’S AUCTIONEERS deelname aan de veiling worden ontzegd.

3.4 (Aspirant)kopers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van WINEFIELD’S AUCTIONEERS aan te tonen dat zij kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan WINEFIELD’S AUCTIONEERS hen de deelname aan de veiling kan ontzeggen.

3.5 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is gerechtigd video-opnamen met beeld en geluid te maken voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de veiling en deze video-opnamen naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken.

3.6 Alle goederen die niet zijn opgenomen in de veilingbeschrijving behoren, tenzij door WINEFIELD’S AUCTIONEERS uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, niet tot het gekochte.

Artikel 4: Veilingprocedure
4.1 De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door WINEFIELD’S AUCTIONEERS bepaald. Dit betekent onder andere dat WINEFIELD’S AUCTIONEERS de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, één of meer1 kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

4.2 Een ieder is verplicht om door of namens WINEFIELD’S AUCTIONEERS in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

4.3 De koper wordt in de gelegenheid gesteld de gekochte kavels voorafgaand aan de overdracht te onderzoeken. WINEFIELD’S AUCTIONEERS is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de omschrijving van een kavel.

4.4 De veiling zal plaatsvinden in de volgorde zoals in de veilingcatalogus vermeld. WINEFIELD’S AUCTIONEERS heeft echter het recht van deze volgorde af te wijken.

4.5 De veiling geschiedt “bij opbod”, tenzij WINEFIELD’S AUCTIONEERS bepaalt dat de veiling, of een gedeelte daarvan, zal geschieden “bij opbod en afslag”. WINEFIELD’S AUCTIONEERS is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.

4.6 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is gerechtigd, zonder opgave van redenen, biedingen niet te accepteren. Biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld biedingsformulier (schriftelijk of elektronisch) waarop in elk geval de volledige naam en voornaam, de geboortedatum en het adres en woonplaats van de (aspirant) koper, het kavelnummer waarop wordt geboden en de prijs (inclusief BTW, exclusief opgeld) die wordt geboden is vermeld. De (aspirant)koper is gebonden aan een schriftelijke en/of elektronische bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. WINEFIELD’S AUCTIONEERS, noch haar medewerkers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WINEFIELD’S AUCTIONEERS of haar leidinggevende ondergeschikten.

4.7 Indien sprake is van veiling in opdracht van een verkoper is deze verkoper gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de door hem ter veiling aangeboden kavel(s).

4.8 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is gerechtigd biedingen namens derden uit te brengen.

4.9 Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de bieder verklaart namens een derde te handelen.

4.10 Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bieding uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

4.11 WINEFIELD’S AUCTIONEERS bepaalt of bij het doen van een bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat de bieder niet aan zijn bieding zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van WINEFIELD’S AUCTIONEERS terzake geen enkel recht ontlenen.

4.12 De (aspirant)koper die de hoogste bieding uitbrengt, wordt na toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (aspirant)kopers beslist WINEFIELD’S AUCTIONEERS bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (aspirant)kopers daaraan jegens WINEFIELD’S AUCTIONEERS enig recht kunnen ontlenen. 4.13 De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard, of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

4.14 De (aspirant)koper koopt de kavel(s) in de toestand waarin deze zich op het moment van toewijzing bevindt/bevinden. Omschrijvingen van de kavels en alle inlichtingen door of namens WINEFIELD’S AUCTIONEERS gedaan, worden naar beste weten gedaan, zonder dat echter voor de juistheid daarvan door WINEFIELD’S AUCTIONEERS wordt ingestaan. (Aspirant)kopers kunnen jegens WINEFIELD’S AUCTIONEERS aan bedoelde omschrijvingen en overige inlichtingen geen aanspraken of rechten ontlenen.

4.15 De koopovereenkomst komt tot stand en het risico van het gekochte gaat op de (aspirant) koper over op het moment van toewijzing.

Artikel 5: Betaling, zekerheidstelling, eigendomsvoorbehoud; termijnen
5.1 De(aspirant)koper dient de koopsom direct na ontvangst van de factu(u)r(en) WINEFIELD’S AUCTIONEERS te voldoen op de door WINEFIELD’S AUCTIONEERS aangegeven wijze en in de door WINEFIELD’S AUCTIONEERS aangegeven valuta.

5.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5.3 WINEFIELD’S AUCTIONEERS kan, naast het bepaalde in dit artikel, in de veilingcatalogus of op de website bijzondere betalingsvoorwaarden opnemen. De (aspirant)koper is in dat geval aan de bijzondere betalingsvoorwaarden gebonden. Indien en voor zover bijzondere betalingsvoorwaarden strijdig zijn met het bepaalde in dit artikel, prevaleert het bepaalde in de bijzondere betalingsvoorwaarden.

5.4 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is gerechtigd om van de (aspirant)koper bij of na toewijzing van het gekochte direct gehele of gedeeltelijke betaling van de koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens WINEFIELD’S AUCTIONEERS of de opdrachtgever van WINEFIELD’S AUCTIONEERS. Indien de (aspirant)koper hieraan niet voldoet, is WINEFIELD’S AUCTIONEERS gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, of het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder. De (aspirant)koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS te vergoeden, onverminderd de overige rechten van WINEFIELD’S AUCTIONEERS.

5.5 De eigendom van het gekochte gaat op de (aspirant)koper over op het moment van afname als bedoeld in artikel 6.1 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de (aspirant) koper de volledige koopsom en eventuele op grond van niet-nakoming verschuldigde bedragen aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS zal hebben voldaan.

5.6 Alle termijnen waaraan (aspirant)koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de (aspirant)koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

Artikel 6; Afname: ontbinding
6.1 De (aspirant)koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door WINEFIELD’S AUCTIONEERS vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor in de veilingcatalogus gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het gekochte vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het door de (aspirant)koper ophalen van het gekochte. De afname kan eerst plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (aspirant)koper is voldaan. Indien de (aspirant)koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zal het gekochte door WINEFIELD’S AUCTIONEERS worden opgeslagen voor risico van de (aspirant)koper. De (aspirant)koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS te voldoen.

6.2 De (aspirant)koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens WINEFIELD’S AUCTIONEERS gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. De (aspirant)-koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van het gekochte veroorzaakte schade en zal WINEFIELD’S AUCTIONEERS vrijwaren voor aanspraken van derden terzake. De (aspirant)koper is op eerste verzoek van WINEFIELD’S AUCTIONEERS gehouden om aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van het gekochte schade wordt veroorzaakt. Over door de (aspirant)koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

6.3 In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (aspirant)koper zijn afgenomen en/of de (aspirant)koper handelt in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim en heeft WINEFIELD’S AUCTIONEERS het recht de overeenkomst met de (aspirant)koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring en/of de gekochte zaken aan een of meer derden te verkopen. De (aspirant)koper is gehouden alle de door zijn verzuim veroorzaakte schade aan WINEFIELD’S AUCTIONEERS te vergoeden. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (aspirant)koper kan de (aspirant)koper geen ontbinding van de koopovereenkomst meer vorderen.

6.4 Indien afname niet mogelijk is door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van de (aspirant)koper en die niet aan (aspirant)koper zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld omdat derden daarop beslag hebben gelegd) heeft WINEFIELD’S AUCTIONEERS het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring aan de (aspirant)koper. WINEFIELD’S AUCTIONEERS is in dat geval jegens de (aspirant)koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de betaalde koopsom.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Aanvullend aan het bepaalde in artikel 10 van de toepasselijke Algemene Verkoopvoorwaarden van WINEFIELD’S AUCTIONEERS geldt voor de aansprakelijkheid van WINEFIELD’S AUCTIONEERS het volgende:

7.1 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan, tijdens en na de veiling ontstaan of veroorzaakt. De kavels  worden verkocht in de staat dat zij tijdens de kijkdagen te bezichtigen zijn.

7.2 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is vanaf het moment van toewijzing van het gekochte aan de (aspirant)- koper niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen. De (aspirant)koper zal voor een deugdelijke verzekering van de gekochte zaken vanaf het moment van toewijzing moeten zorgdragen.

7.3 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is niet aansprakelijk voor zichtbare en niet-zichtbare gebreken van de gekochte zaken. De (aspirant)koper zal hiernaar onderzoek moeten doen in het kader van de inspectie voorafgaande aan de veiling, als bedoeld in artikel 4.3 van deze voorwaarden.

7.4 WINEFIELD’S AUCTIONEERS is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van het gekochte aan Europese richtlijnen.

7.5 De beperkingen van aansprakelijkheid in de leden 1 t/m 4 van dit artikel gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van WINEFIELD’S AUCTIONEERS of haar leidinggevende.