Privacy Policy

Winefield’s Auctioneers acht het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens
De Medewerkers van Winefield’s Auctioneers verwerken persoonsgegevens die door onze opdrachtgevers rechtstreeks aan de medewerker ter beschikking zijn gesteld en waarvan duidelijk is dat de gegevens worden verstrekt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de aangeboden dienstverlening.

Wij verzamelen via onze website persoonsgegevens en werken alleen met noodzakelijke cookies.

Doeleinden
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het versturen van de Catalogus en onze nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

Beveiliging
Winefield’s Auctioneers is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Verzending van e-mails vindt via een beveiligde verbinding plaats en onze e-mails worden versleuteld verstuurd. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Recht van inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Winefield’s Auctioneers.

Mailchimp
Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle nieuwsbrieven die u ontvangt zijn afkomstig van de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Winefields Auctioneers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Winefield’s Auctioneers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wij gebruiken uw klantgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) enkel voor administratie, bevestigingen en uitlevering. Wanneer u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om e-mails met nieuwtjes en aanbiedingen te versturen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen indien nodig. Op onze website vindt u de actuele versie.

Versie 1
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2018